Τρεις εννοιλογικές προσεγγίσεις του όρου στατιστικός πληθυσμός-τρεις θέσεις για προβληματισμό

Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου

Ευκλείδης Γ (2001)

 • Issue: 55, page 53-61

How to cite

top

Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου. "Τρεις εννοιλογικές προσεγγίσεις του όρου στατιστικός πληθυσμός-τρεις θέσεις για προβληματισμό." Ευκλείδης Γ (2001): 53-61. <http://eudml.org/doc/238434>.

@article{ΕυάγγελοςΠαπακωνσταντίνου2001,
author = {Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {55},
pages = {53-61},
title = {Τρεις εννοιλογικές προσεγγίσεις του όρου στατιστικός πληθυσμός-τρεις θέσεις για προβληματισμό},
url = {http://eudml.org/doc/238434},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου
TI - Τρεις εννοιλογικές προσεγγίσεις του όρου στατιστικός πληθυσμός-τρεις θέσεις για προβληματισμό
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2001
IS - 55
SP - 53
EP - 61
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238434
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.