Μια κλάση κατανομών πιθανότητας στην ασφάλιση κινδύνων

Βαγής Σαμοθράκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 46, page 43-49

How to cite

top

Βαγής Σαμοθράκης. "Μια κλάση κατανομών πιθανότητας στην ασφάλιση κινδύνων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 43-49. <http://eudml.org/doc/238435>.

@article{ΒαγήςΣαμοθράκης1996,
author = {Βαγής Σαμοθράκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {46},
pages = {43-49},
title = {Μια κλάση κατανομών πιθανότητας στην ασφάλιση κινδύνων},
url = {http://eudml.org/doc/238435},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Βαγής Σαμοθράκης
TI - Μια κλάση κατανομών πιθανότητας στην ασφάλιση κινδύνων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 46
SP - 43
EP - 49
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238435
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.