Διαδίκτυο και Μαθηματικά: Μια διδακτική πρόταση

Θ. Κακλαμάνης; Μαραγκάκης Στυλιανός

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 63, page 76-89

How to cite

top

Θ. Κακλαμάνης, and Μαραγκάκης Στυλιανός. "Διαδίκτυο και Μαθηματικά: Μια διδακτική πρόταση." Ευκλείδης Γ (2005): 76-89. <http://eudml.org/doc/238444>.

@article{Θ2005,
author = {Θ. Κακλαμάνης, Μαραγκάκης Στυλιανός},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {63},
pages = {76-89},
title = {Διαδίκτυο και Μαθηματικά: Μια διδακτική πρόταση},
url = {http://eudml.org/doc/238444},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Κακλαμάνης
AU - Μαραγκάκης Στυλιανός
TI - Διαδίκτυο και Μαθηματικά: Μια διδακτική πρόταση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 63
SP - 76
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238444
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.