Μια προσπάθεια γενίκευσης των στατιστικών κατανομών Fermi-Dirac και Bose-Einstein

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 60, page 85-89

How to cite

top

"Μια προσπάθεια γενίκευσης των στατιστικών κατανομών Fermi-Dirac και Bose-Einstein." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 85-89. <http://eudml.org/doc/238446>.

@article{Unknown2003,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {60},
pages = {85-89},
title = {Μια προσπάθεια γενίκευσης των στατιστικών κατανομών Fermi-Dirac και Bose-Einstein},
url = {http://eudml.org/doc/238446},
year = {2003},
}

TY - JOUR
TI - Μια προσπάθεια γενίκευσης των στατιστικών κατανομών Fermi-Dirac και Bose-Einstein
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 60
SP - 85
EP - 89
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238446
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.