Για την Ά Τάξη. Η πράξη της διαίρεσης...

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Χρήστος Κισκύρας; Χατζηϊωάννου Σταύρος; Νίκος Σταματάς

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 101-105

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, et al. "Για την Ά Τάξη. Η πράξη της διαίρεσης...." Ευκλείδης Α (1985-1986): 101-105. <http://eudml.org/doc/238450>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1985-1986,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χρήστος Κισκύρας, Χατζηϊωάννου Σταύρος, Νίκος Σταματάς},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {101-105},
title = {Για την Ά Τάξη. Η πράξη της διαίρεσης...},
url = {http://eudml.org/doc/238450},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Χατζηϊωάννου Σταύρος
AU - Νίκος Σταματάς
TI - Για την Ά Τάξη. Η πράξη της διαίρεσης...
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 101
EP - 105
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238450
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.