κριτική επι του έργου Αριθμητική χωρίς σύμβολα

Γεωργίου Γέρου; Α. Πάλλας

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 03, page 27-29

How to cite

top

Γεωργίου Γέρου, and Α. Πάλλας. "κριτική επι του έργου Αριθμητική χωρίς σύμβολα." Ευκλείδης (1974-1975): 27-29. <http://eudml.org/doc/238456>.

@article{ΓεωργίουΓέρου1974-1975,
author = {Γεωργίου Γέρου, Α. Πάλλας},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {03},
pages = {27-29},
title = {κριτική επι του έργου Αριθμητική χωρίς σύμβολα},
url = {http://eudml.org/doc/238456},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
AU - Γεωργίου Γέρου
AU - Α. Πάλλας
TI - κριτική επι του έργου Αριθμητική χωρίς σύμβολα
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 03
SP - 27
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238456
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.