Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών.

Γ. Στρατής; Δ. Γ. Κοντογιάννης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1987)

 • Issue: 33, page 89-94

How to cite

top

Γ. Στρατής, and Δ. Γ. Κοντογιάννης. "Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1987): 89-94. <http://eudml.org/doc/238458>.

@article{Γ1987,
author = {Γ. Στρατής, Δ. Γ. Κοντογιάννης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {33},
pages = {89-94},
title = {Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/238458},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Στρατής
AU - Δ. Γ. Κοντογιάννης
TI - Ιστορικά Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1987
IS - 33
SP - 89
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238458
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.