Για τη Β τάξη: Για την ισότητα των τριγώνων--

Χρήστος Κισκύρας; Άννη Γιαννίκου; Βασιλική Μέμου

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 15-21

How to cite

top

Χρήστος Κισκύρας, Άννη Γιαννίκου, and Βασιλική Μέμου. "Για τη Β τάξη: Για την ισότητα των τριγώνων--." Ευκλείδης Α (1986-1987): 15-21. <http://eudml.org/doc/238460>.

@article{ΧρήστοςΚισκύρας1986-1987,
author = {Χρήστος Κισκύρας, Άννη Γιαννίκου, Βασιλική Μέμου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {15-21},
title = {Για τη Β τάξη: Για την ισότητα των τριγώνων--},
url = {http://eudml.org/doc/238460},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Άννη Γιαννίκου
AU - Βασιλική Μέμου
TI - Για τη Β τάξη: Για την ισότητα των τριγώνων--
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 15
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238460
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.