Πρόταση θεμάτων σε διεθνείς μαθηματικές Ολυμπιάδες , Προετοιμασία Ολυμπιακών Ομάδων.

Π. Βλάμος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1998)

 • Issue: 49-50, page 161-183

How to cite

top

Π. Βλάμος. "Πρόταση θεμάτων σε διεθνείς μαθηματικές Ολυμπιάδες , Προετοιμασία Ολυμπιακών Ομάδων.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1998): 161-183. <http://eudml.org/doc/238462>.

@article{Π1998,
author = {Π. Βλάμος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {49-50},
pages = {161-183},
title = {Πρόταση θεμάτων σε διεθνείς μαθηματικές Ολυμπιάδες , Προετοιμασία Ολυμπιακών Ομάδων.},
url = {http://eudml.org/doc/238462},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Π. Βλάμος
TI - Πρόταση θεμάτων σε διεθνείς μαθηματικές Ολυμπιάδες , Προετοιμασία Ολυμπιακών Ομάδων.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1998
IS - 49-50
SP - 161
EP - 183
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238462
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.