Συστήματα εξισώσεων

Φ. Καβουκόπουλος; Λ. Μασσοστασής

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 45-48

How to cite

top

Φ. Καβουκόπουλος, and Λ. Μασσοστασής. "Συστήματα εξισώσεων." Ευκλείδης Α (1985-1986): 45-48. <http://eudml.org/doc/238468>.

@article{Φ1985-1986,
author = {Φ. Καβουκόπουλος, Λ. Μασσοστασής},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {45-48},
title = {Συστήματα εξισώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/238468},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Φ. Καβουκόπουλος
AU - Λ. Μασσοστασής
TI - Συστήματα εξισώσεων
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 45
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238468
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.