Η γεωμετρία στο βαθύτερο νόημα

Μ. Παπαδάκη; Β. Πολυδούρης; Σ. Τσικοπούλου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 46-48

How to cite

top

Μ. Παπαδάκη, Β. Πολυδούρης, and Σ. Τσικοπούλου. "Η γεωμετρία στο βαθύτερο νόημα." Ευκλείδης Α (1985-1986): 46-48. <http://eudml.org/doc/238469>.

@article{Μ1985-1986,
author = {Μ. Παπαδάκη, Β. Πολυδούρης, Σ. Τσικοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {46-48},
title = {Η γεωμετρία στο βαθύτερο νόημα},
url = {http://eudml.org/doc/238469},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Παπαδάκη
AU - Β. Πολυδούρης
AU - Σ. Τσικοπούλου
TI - Η γεωμετρία στο βαθύτερο νόημα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 46
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238469
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.