Χώροι με ημιομαλή δομή και ομάδες μετασχηματισμών

Ερρίκος Παπατριανταφύλλου

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1971)

 • Issue: 12B, page 142-224
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ερρίκος Παπατριανταφύλλου. "Χώροι με ημιομαλή δομή και ομάδες μετασχηματισμών." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1971): 142-224. <http://eudml.org/doc/238481>.

@article{ΕρρίκοςΠαπατριανταφύλλου1971,
author = {Ερρίκος Παπατριανταφύλλου},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {12B},
pages = {142-224},
title = {Χώροι με ημιομαλή δομή και ομάδες μετασχηματισμών},
url = {http://eudml.org/doc/238481},
year = {1971},
}

TY - JOUR
AU - Ερρίκος Παπατριανταφύλλου
TI - Χώροι με ημιομαλή δομή και ομάδες μετασχηματισμών
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1971
IS - 12B
SP - 142
EP - 224
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238481
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.