Γραφήματα κανονικής αποστάσεως με πίνακα περιγραφής Β και άρτιο βαθμό κορυφής

Μιχάλης Α.Γεωργακόδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 19, page 87-107

How to cite

top

Μιχάλης Α.Γεωργακόδης. "Γραφήματα κανονικής αποστάσεως με πίνακα περιγραφής Β και άρτιο βαθμό κορυφής." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 87-107. <http://eudml.org/doc/238483>.

@article{ΜιχάληςΑ1980,
author = {Μιχάλης Α.Γεωργακόδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {19},
pages = {87-107},
title = {Γραφήματα κανονικής αποστάσεως με πίνακα περιγραφής Β και άρτιο βαθμό κορυφής},
url = {http://eudml.org/doc/238483},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Α.Γεωργακόδης
TI - Γραφήματα κανονικής αποστάσεως με πίνακα περιγραφής Β και άρτιο βαθμό κορυφής
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 19
SP - 87
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238483
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.