Για τη Β΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη++

Παρασκευάς Μαρουσάκης; Χρήστος Στέλλας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 105-113

How to cite

top

Παρασκευάς Μαρουσάκης, and Χρήστος Στέλλας. "Για τη Β΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη++." Ευκλείδης Α (1985-1986): 105-113. <http://eudml.org/doc/238487>.

@article{ΠαρασκευάςΜαρουσάκης1985-1986,
author = {Παρασκευάς Μαρουσάκης, Χρήστος Στέλλας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {105-113},
title = {Για τη Β΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη++},
url = {http://eudml.org/doc/238487},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Παρασκευάς Μαρουσάκης
AU - Χρήστος Στέλλας
TI - Για τη Β΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη++
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 105
EP - 113
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238487
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.