Γενικότερες αριθμητικές διαστημάτων και εφαρμογές

Νικόλαος Θ. Αποστολάτος

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969)

 • Issue: 10B, page 136-180
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Νικόλαος Θ. Αποστολάτος. "Γενικότερες αριθμητικές διαστημάτων και εφαρμογές." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969): 136-180. <http://eudml.org/doc/238506>.

@article{ΝικόλαοςΘ1969,
author = {Νικόλαος Θ. Αποστολάτος},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {10B},
pages = {136-180},
title = {Γενικότερες αριθμητικές διαστημάτων και εφαρμογές},
url = {http://eudml.org/doc/238506},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Θ. Αποστολάτος
TI - Γενικότερες αριθμητικές διαστημάτων και εφαρμογές
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1969
IS - 10B
SP - 136
EP - 180
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238506
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.