Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης των Διδασκόντων τα Σχολικά Μαθηματικά

Καλαβάσης Φραγκίσκος

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 29, page 19-23

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος. "Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης των Διδασκόντων τα Σχολικά Μαθηματικά." Ευκλείδης Γ (1991): 19-23. <http://eudml.org/doc/238508>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος1991,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {29},
pages = {19-23},
title = {Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης των Διδασκόντων τα Σχολικά Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/238508},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
TI - Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης των Διδασκόντων τα Σχολικά Μαθηματικά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 29
SP - 19
EP - 23
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238508
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.