Η εξίσωση του CHAITIN: μια επέκταση του θεωρήματος του GODEL

Jean-Paul Delahaye

Μαθηματική Επιθεώρηση (1992)

 • Issue: 38, page 52-57

How to cite

top

Jean-Paul Delahaye. "Η εξίσωση του CHAITIN: μια επέκταση του θεωρήματος του GODEL." Μαθηματική Επιθεώρηση (1992): 52-57. <http://eudml.org/doc/238510>.

@article{Jean1992,
author = {Jean-Paul Delahaye},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {38},
pages = {52-57},
title = {Η εξίσωση του CHAITIN: μια επέκταση του θεωρήματος του GODEL},
url = {http://eudml.org/doc/238510},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Jean-Paul Delahaye
TI - Η εξίσωση του CHAITIN: μια επέκταση του θεωρήματος του GODEL
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1992
IS - 38
SP - 52
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238510
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.