Συστήματα πρώτου βαθμού - Ασκήσεις

Γ. Μασιάκος

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 26-31

How to cite

top

Γ. Μασιάκος. "Συστήματα πρώτου βαθμού - Ασκήσεις." Ευκλείδης Α (1985-1986): 26-31. <http://eudml.org/doc/238511>.

@article{Γ1985-1986,
author = {Γ. Μασιάκος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {26-31},
title = {Συστήματα πρώτου βαθμού - Ασκήσεις},
url = {http://eudml.org/doc/238511},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μασιάκος
TI - Συστήματα πρώτου βαθμού - Ασκήσεις
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 26
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238511
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.