Κωνικές τομές-Ιστορικο-θεωρία

Μαρία Χαλκού

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 48, page 32-39

How to cite

top

Μαρία Χαλκού. "Κωνικές τομές-Ιστορικο-θεωρία." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 32-39. <http://eudml.org/doc/238513>.

@article{ΜαρίαΧαλκού1997,
author = {Μαρία Χαλκού},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {48},
pages = {32-39},
title = {Κωνικές τομές-Ιστορικο-θεωρία},
url = {http://eudml.org/doc/238513},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Χαλκού
TI - Κωνικές τομές-Ιστορικο-θεωρία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 48
SP - 32
EP - 39
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238513
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.