Παραμετρικές πολλαπλότητες και η διαφορο-γεωμετρική δομή τους.

Θ. Γ. Γραμμένος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 59, page 39-46

How to cite

top

Θ. Γ. Γραμμένος. "Παραμετρικές πολλαπλότητες και η διαφορο-γεωμετρική δομή τους.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 39-46. <http://eudml.org/doc/238518>.

@article{Θ2003,
author = {Θ. Γ. Γραμμένος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {59},
pages = {39-46},
title = {Παραμετρικές πολλαπλότητες και η διαφορο-γεωμετρική δομή τους.},
url = {http://eudml.org/doc/238518},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Γ. Γραμμένος
TI - Παραμετρικές πολλαπλότητες και η διαφορο-γεωμετρική δομή τους.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 59
SP - 39
EP - 46
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238518
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.