Πράξεις για αριθμητικά συστήματα (μη δεκαδικά) με τη βοήθεια πινάκων.

Θ. Σουφλάκος

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 42-43

How to cite

top

Θ. Σουφλάκος. "Πράξεις για αριθμητικά συστήματα (μη δεκαδικά) με τη βοήθεια πινάκων.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 42-43. <http://eudml.org/doc/238519>.

@article{Θ1985-1986,
author = {Θ. Σουφλάκος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {42-43},
title = {Πράξεις για αριθμητικά συστήματα (μη δεκαδικά) με τη βοήθεια πινάκων.},
url = {http://eudml.org/doc/238519},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Σουφλάκος
TI - Πράξεις για αριθμητικά συστήματα (μη δεκαδικά) με τη βοήθεια πινάκων.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 42
EP - 43
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238519
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.