Η Στερεογραφική Προβολή Μικρού Κύκλου Απεικονίζεται σαν Κύκλος.

Σ. Θεοδωρίκας

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 9, page 79-80

How to cite

top

Σ. Θεοδωρίκας. "Η Στερεογραφική Προβολή Μικρού Κύκλου Απεικονίζεται σαν Κύκλος.." Ευκλείδης Γ (1985): 79-80. <http://eudml.org/doc/238522>.

@article{Σ1985,
author = {Σ. Θεοδωρίκας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {9},
pages = {79-80},
title = {Η Στερεογραφική Προβολή Μικρού Κύκλου Απεικονίζεται σαν Κύκλος.},
url = {http://eudml.org/doc/238522},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Θεοδωρίκας
TI - Η Στερεογραφική Προβολή Μικρού Κύκλου Απεικονίζεται σαν Κύκλος.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 9
SP - 79
EP - 80
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238522
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.