Οι Στροφές στο Επίπεδο και τον Χώρο, οι Μιγαδικοί Αριθμοί και τα Τετράνυα του Hamilton

Κ. Τζανάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1992)

 • Issue: 39, page 51-70

How to cite

top

Κ. Τζανάκης. "Οι Στροφές στο Επίπεδο και τον Χώρο, οι Μιγαδικοί Αριθμοί και τα Τετράνυα του Hamilton." Μαθηματική Επιθεώρηση (1992): 51-70. <http://eudml.org/doc/238523>.

@article{Κ1992,
author = {Κ. Τζανάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {39},
pages = {51-70},
title = {Οι Στροφές στο Επίπεδο και τον Χώρο, οι Μιγαδικοί Αριθμοί και τα Τετράνυα του Hamilton},
url = {http://eudml.org/doc/238523},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Τζανάκης
TI - Οι Στροφές στο Επίπεδο και τον Χώρο, οι Μιγαδικοί Αριθμοί και τα Τετράνυα του Hamilton
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1992
IS - 39
SP - 51
EP - 70
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238523
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.