Τα Μαθηματικά μας Διασκεδάζουν____

New Author

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 167-168

How to cite

top

New Author. "Τα Μαθηματικά μας Διασκεδάζουν____." Ευκλείδης Α (1985-1986): 167-168. <http://eudml.org/doc/238527>.

@article{NewAuthor1985-1986,
author = {New Author},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {167-168},
title = {Τα Μαθηματικά μας Διασκεδάζουν\_\_\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/238527},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - New Author
TI - Τα Μαθηματικά μας Διασκεδάζουν____
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 167
EP - 168
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238527
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.