Μαθηματικά και Πληροφορική: Άλγεβρα Υπολογιστών

Ηλίας Λυπιτάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1992)

 • Issue: 38, page 58-71

How to cite

top

Ηλίας Λυπιτάκης. "Μαθηματικά και Πληροφορική: Άλγεβρα Υπολογιστών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1992): 58-71. <http://eudml.org/doc/238528>.

@article{ΗλίαςΛυπιτάκης1992,
author = {Ηλίας Λυπιτάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {38},
pages = {58-71},
title = {Μαθηματικά και Πληροφορική: Άλγεβρα Υπολογιστών},
url = {http://eudml.org/doc/238528},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Λυπιτάκης
TI - Μαθηματικά και Πληροφορική: Άλγεβρα Υπολογιστών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1992
IS - 38
SP - 58
EP - 71
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238528
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.