Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και οι Ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Παπαντωνίου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 51, page 103-112

How to cite

top

Β. Παπαντωνίου. "Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και οι Ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 103-112. <http://eudml.org/doc/238529>.

@article{Β1999,
author = {Β. Παπαντωνίου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {51},
pages = {103-112},
title = {Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και οι Ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.},
url = {http://eudml.org/doc/238529},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Β. Παπαντωνίου
TI - Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και οι Ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 51
SP - 103
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238529
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.