Η αξιωματική θεμελίωση του συνόλου των πραγματικών αριθμών και το θεώρημα του Rolle.

Γ. Πετρίδης

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 7, page 76-83

How to cite

top

Γ. Πετρίδης. "Η αξιωματική θεμελίωση του συνόλου των πραγματικών αριθμών και το θεώρημα του Rolle.." Ευκλείδης Γ (1985): 76-83. <http://eudml.org/doc/238530>.

@article{Γ1985,
author = {Γ. Πετρίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {7},
pages = {76-83},
title = {Η αξιωματική θεμελίωση του συνόλου των πραγματικών αριθμών και το θεώρημα του Rolle.},
url = {http://eudml.org/doc/238530},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Πετρίδης
TI - Η αξιωματική θεμελίωση του συνόλου των πραγματικών αριθμών και το θεώρημα του Rolle.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 7
SP - 76
EP - 83
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238530
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.