Ο Ρόλος των προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών

Καλαβάσης Φραγκίσκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 47, page 37-50

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος. "Ο Ρόλος των προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 37-50. <http://eudml.org/doc/238532>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος1997,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {47},
pages = {37-50},
title = {Ο Ρόλος των προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/238532},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
TI - Ο Ρόλος των προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 47
SP - 37
EP - 50
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238532
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.