Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις!!!!!

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 126-127

How to cite

top

"Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις!!!!!." Ευκλείδης Α (1989-1990): 126-127. <http://eudml.org/doc/238534>.

@article{Unknown1989-1990,
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {126-127},
title = {Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις!!!!!},
url = {http://eudml.org/doc/238534},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
TI - Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις!!!!!
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 126
EP - 127
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238534
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.