Ενημέρωση-Information Συνέδρια και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 63, page 103-119

How to cite

top

"Ενημέρωση-Information Συνέδρια και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών." Ευκλείδης Γ (2005): 103-119. <http://eudml.org/doc/238536>.

@article{Unknown2005,
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {63},
pages = {103-119},
title = {Ενημέρωση-Information Συνέδρια και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών},
url = {http://eudml.org/doc/238536},
year = {2005},
}

TY - JOUR
TI - Ενημέρωση-Information Συνέδρια και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 63
SP - 103
EP - 119
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238536
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.