Αριστείδης Πάλλας

Γ. Παπαδάτος; Μιχάλης. Κ. Κωβαίος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 21, page 4-13

How to cite

top

Γ. Παπαδάτος, and Μιχάλης. Κ. Κωβαίος. "Αριστείδης Πάλλας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 4-13. <http://eudml.org/doc/238543>.

@article{Γ1981,
author = {Γ. Παπαδάτος, Μιχάλης. Κ. Κωβαίος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {21},
pages = {4-13},
title = {Αριστείδης Πάλλας},
url = {http://eudml.org/doc/238543},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Παπαδάτος
AU - Μιχάλης. Κ. Κωβαίος
TI - Αριστείδης Πάλλας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 21
SP - 4
EP - 13
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238543
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.