Συγκριτική Αξιολόγηση Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Συμβατικό Πανεπιστήμιο και στηνΑνοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Γ. Δημάκος; Π. Βλάμος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 60, page 7-19

How to cite

top

Γ. Δημάκος, and Π. Βλάμος. "Συγκριτική Αξιολόγηση Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Συμβατικό Πανεπιστήμιο και στηνΑνοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 7-19. <http://eudml.org/doc/238552>.

@article{Γ2003,
author = {Γ. Δημάκος, Π. Βλάμος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {60},
pages = {7-19},
title = {Συγκριτική Αξιολόγηση Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Συμβατικό Πανεπιστήμιο και στηνΑνοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/238552},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Π. Βλάμος
TI - Συγκριτική Αξιολόγηση Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Συμβατικό Πανεπιστήμιο και στηνΑνοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 60
SP - 7
EP - 19
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238552
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.