Για την A Τάξη. Διαιρετότητα.

Στάμη Τσικοπούλου; Χρήστος Στέλλας

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 137-139

How to cite

top

Στάμη Τσικοπούλου, and Χρήστος Στέλλας. "Για την A Τάξη. Διαιρετότητα.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 137-139. <http://eudml.org/doc/238554>.

@article{ΣτάμηΤσικοπούλου1977-1978,
author = {Στάμη Τσικοπούλου, Χρήστος Στέλλας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {137-139},
title = {Για την A Τάξη. Διαιρετότητα.},
url = {http://eudml.org/doc/238554},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Στάμη Τσικοπούλου
AU - Χρήστος Στέλλας
TI - Για την A Τάξη. Διαιρετότητα.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 137
EP - 139
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238554
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.