Έκθεση πεπραγμένων έτους 1966

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966)

 • Issue: 07B, page 259-0
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

"Έκθεση πεπραγμένων έτους 1966." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966): 259-0. <http://eudml.org/doc/238555>.

@article{Unknown1966,
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {07B},
pages = {259-0},
title = {Έκθεση πεπραγμένων έτους 1966},
url = {http://eudml.org/doc/238555},
year = {1966},
}

TY - JOUR
TI - Έκθεση πεπραγμένων έτους 1966
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1966
IS - 07B
SP - 259
EP - 0
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238555
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.