Ορίζουσες

Μιχάλης Βόσκογλου

Ευκλείδης Γ (1985-86)

 • Issue: 10, page 59-71

How to cite

top

Μιχάλης Βόσκογλου. "Ορίζουσες." Ευκλείδης Γ (1985-86): 59-71. <http://eudml.org/doc/238562>.

@article{ΜιχάληςΒόσκογλου1985-86,
author = {Μιχάλης Βόσκογλου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {10},
pages = {59-71},
title = {Ορίζουσες},
url = {http://eudml.org/doc/238562},
year = {1985-86},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Βόσκογλου
TI - Ορίζουσες
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985-86
IS - 10
SP - 59
EP - 71
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238562
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.