Οι δυο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του θεωρήματος BUDAN-FOURIER και οι συνέπειές τους

Αλκιβιάδης Γ. Ακρίτας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 18, page 3-21

How to cite

top

Αλκιβιάδης Γ. Ακρίτας. "Οι δυο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του θεωρήματος BUDAN-FOURIER και οι συνέπειές τους." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 3-21. <http://eudml.org/doc/238563>.

@article{ΑλκιβιάδηςΓ1980,
author = {Αλκιβιάδης Γ. Ακρίτας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {18},
pages = {3-21},
title = {Οι δυο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του θεωρήματος BUDAN-FOURIER και οι συνέπειές τους},
url = {http://eudml.org/doc/238563},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Αλκιβιάδης Γ. Ακρίτας
TI - Οι δυο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης του θεωρήματος BUDAN-FOURIER και οι συνέπειές τους
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 18
SP - 3
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238563
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.