Η Επίλυση Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη; Η. Γεωργακάκος

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 30-31, page 97-109

How to cite

top

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη, and Η. Γεωργακάκος. "Η Επίλυση Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο." Ευκλείδης Γ (1991): 97-109. <http://eudml.org/doc/238566>.

@article{Ε1991,
author = {Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη, Η. Γεωργακάκος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {30-31},
pages = {97-109},
title = {Η Επίλυση Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/238566},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη
AU - Η. Γεωργακάκος
TI - Η Επίλυση Προβλημάτων Πρακτικής Αριθμητικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 30-31
SP - 97
EP - 109
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238566
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.