Εφαρμογές του δεύτερου αξιώματος της γραμμικής διάταξης του R.

Δημήτρη Ι. Μπουνάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 26, page 122-130

How to cite

top

Δημήτρη Ι. Μπουνάκης. "Εφαρμογές του δεύτερου αξιώματος της γραμμικής διάταξης του R.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 122-130. <http://eudml.org/doc/238568>.

@article{ΔημήτρηΙ1984,
author = {Δημήτρη Ι. Μπουνάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {26},
pages = {122-130},
title = {Εφαρμογές του δεύτερου αξιώματος της γραμμικής διάταξης του R.},
url = {http://eudml.org/doc/238568},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρη Ι. Μπουνάκης
TI - Εφαρμογές του δεύτερου αξιώματος της γραμμικής διάταξης του R.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 26
SP - 122
EP - 130
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238568
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.