Αναδρομή (Recursion) και Τυπική θεωρία αριθμών (Formal Number theory) επέκταση (extension) Συνέπεια (consistency).

Β. Πάσχος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 31, page 72-90

How to cite

top

Β. Πάσχος. "Αναδρομή (Recursion) και Τυπική θεωρία αριθμών (Formal Number theory) επέκταση (extension) Συνέπεια (consistency).." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 72-90. <http://eudml.org/doc/238572>.

@article{Β1986,
author = {Β. Πάσχος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {31},
pages = {72-90},
title = {Αναδρομή (Recursion) και Τυπική θεωρία αριθμών (Formal Number theory) επέκταση (extension) Συνέπεια (consistency).},
url = {http://eudml.org/doc/238572},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πάσχος
TI - Αναδρομή (Recursion) και Τυπική θεωρία αριθμών (Formal Number theory) επέκταση (extension) Συνέπεια (consistency).
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 31
SP - 72
EP - 90
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238572
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.