Περί της γεωμετρικής παραστάσεως εξισώσεων τινών με απολύτους τιμάς

Βασιλική Αυδή - Φουντζηλα

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 04, page 3262-3362

How to cite

top

Βασιλική Αυδή - Φουντζηλα. "Περί της γεωμετρικής παραστάσεως εξισώσεων τινών με απολύτους τιμάς." Ευκλείδης (1974-1975): 3262-3362. <http://eudml.org/doc/238573>.

@article{ΒασιλικήΑυδή1974-1975,
author = {Βασιλική Αυδή - Φουντζηλα},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {04},
pages = {3262-3362},
title = {Περί της γεωμετρικής παραστάσεως εξισώσεων τινών με απολύτους τιμάς},
url = {http://eudml.org/doc/238573},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
AU - Βασιλική Αυδή - Φουντζηλα
TI - Περί της γεωμετρικής παραστάσεως εξισώσεων τινών με απολύτους τιμάς
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 04
SP - 3262
EP - 3362
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238573
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.