Εφαρμογές των μεθόδων της στοιχειώδους προβολικής γεωμετρίας στην επίλυση προβλημάτων της Ευκλείδιας Γεωμετρίας.

Δ. Κοντογιάννη

Μαθηματική Επιθεώρηση (1990)

 • Issue: 37, page 24-39

How to cite

top

Δ. Κοντογιάννη. "Εφαρμογές των μεθόδων της στοιχειώδους προβολικής γεωμετρίας στην επίλυση προβλημάτων της Ευκλείδιας Γεωμετρίας.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1990): 24-39. <http://eudml.org/doc/238592>.

@article{Δ1990,
author = {Δ. Κοντογιάννη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {37},
pages = {24-39},
title = {Εφαρμογές των μεθόδων της στοιχειώδους προβολικής γεωμετρίας στην επίλυση προβλημάτων της Ευκλείδιας Γεωμετρίας.},
url = {http://eudml.org/doc/238592},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Κοντογιάννη
TI - Εφαρμογές των μεθόδων της στοιχειώδους προβολικής γεωμετρίας στην επίλυση προβλημάτων της Ευκλείδιας Γεωμετρίας.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1990
IS - 37
SP - 24
EP - 39
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238592
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.