Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Μια παγκόσμια διαδρομή.

Χριστίνα Φίλη

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 5-17

How to cite

top

Χριστίνα Φίλη. "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Μια παγκόσμια διαδρομή.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 5-17. <http://eudml.org/doc/238600>.

@article{ΧριστίναΦίλη2001,
author = {Χριστίνα Φίλη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {5-17},
title = {Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Μια παγκόσμια διαδρομή.},
url = {http://eudml.org/doc/238600},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Χριστίνα Φίλη
TI - Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Μια παγκόσμια διαδρομή.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 5
EP - 17
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238600
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.