Επιφάνειες και στερεά που παράγονται με την περιστροφή επιπέδων σχημάτων.

Λευτέρης Καπετάνας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 32-34

How to cite

top

Λευτέρης Καπετάνας. "Επιφάνειες και στερεά που παράγονται με την περιστροφή επιπέδων σχημάτων.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 32-34. <http://eudml.org/doc/238604>.

@article{ΛευτέρηςΚαπετάνας1985-1986,
author = {Λευτέρης Καπετάνας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {32-34},
title = {Επιφάνειες και στερεά που παράγονται με την περιστροφή επιπέδων σχημάτων.},
url = {http://eudml.org/doc/238604},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Λευτέρης Καπετάνας
TI - Επιφάνειες και στερεά που παράγονται με την περιστροφή επιπέδων σχημάτων.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 32
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238604
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.