Μεθόδιος Ανθρακίτης, ένας πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Α. Τσιγώνη

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 59, page 95-105

How to cite

top

Α. Τσιγώνη. "Μεθόδιος Ανθρακίτης, ένας πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 95-105. <http://eudml.org/doc/238609>.

@article{Α2003,
author = {Α. Τσιγώνη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {59},
pages = {95-105},
title = {Μεθόδιος Ανθρακίτης, ένας πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.},
url = {http://eudml.org/doc/238609},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Α. Τσιγώνη
TI - Μεθόδιος Ανθρακίτης, ένας πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 59
SP - 95
EP - 105
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238609
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.