Επιμορφωτικόν Σεμινάριον δια τους καθηγητάς Μαθηματικών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Ι. Παπαευσταθίου; Α. Πατεράκης; Κ. Κοντογιαννοπούλου; Ν. Βαβιδούλη; Χ. Χριστοφορίδης; Α. Κυριακάκης; Λ. Αδαμοπούλου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1975)

 • Issue: 2, page 3-62

How to cite

top

Ι. Παπαευσταθίου, et al. "Επιμορφωτικόν Σεμινάριον δια τους καθηγητάς Μαθηματικών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1975): 3-62. <http://eudml.org/doc/238610>.

@article{Ι1975,
author = {Ι. Παπαευσταθίου, Α. Πατεράκης, Κ. Κοντογιαννοπούλου, Ν. Βαβιδούλη, Χ. Χριστοφορίδης, Α. Κυριακάκης, Λ. Αδαμοπούλου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {2},
pages = {3-62},
title = {Επιμορφωτικόν Σεμινάριον δια τους καθηγητάς Μαθηματικών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας},
url = {http://eudml.org/doc/238610},
year = {1975},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Παπαευσταθίου
AU - Α. Πατεράκης
AU - Κ. Κοντογιαννοπούλου
AU - Ν. Βαβιδούλη
AU - Χ. Χριστοφορίδης
AU - Α. Κυριακάκης
AU - Λ. Αδαμοπούλου
TI - Επιμορφωτικόν Σεμινάριον δια τους καθηγητάς Μαθηματικών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1975
IS - 2
SP - 3
EP - 62
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238610
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.