Νέα Μαθηματικά: Αυτό το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου και της καταστροφής.

Καλαβάσης Φραγκίσκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 27, page 64-72

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος. "Νέα Μαθηματικά: Αυτό το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου και της καταστροφής.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 64-72. <http://eudml.org/doc/238611>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος1984,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {27},
pages = {64-72},
title = {Νέα Μαθηματικά: Αυτό το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου και της καταστροφής.},
url = {http://eudml.org/doc/238611},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
TI - Νέα Μαθηματικά: Αυτό το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου και της καταστροφής.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 27
SP - 64
EP - 72
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238611
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.