Πώς γεννήθηκε η Αστρονομία. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ως ΤΟΝ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟ)

Θ. Καραμάνου-Πάντου

Ευκλείδης Α (1976-1977)

 • Issue: 03, page 9-11

How to cite

top

Θ. Καραμάνου-Πάντου. "Πώς γεννήθηκε η Αστρονομία. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ως ΤΟΝ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟ)." Ευκλείδης Α (1976-1977): 9-11. <http://eudml.org/doc/238631>.

@article{Θ1976-1977,
author = {Θ. Καραμάνου-Πάντου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {03},
pages = {9-11},
title = {Πώς γεννήθηκε η Αστρονομία. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ως ΤΟΝ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟ)},
url = {http://eudml.org/doc/238631},
year = {1976-1977},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Καραμάνου-Πάντου
TI - Πώς γεννήθηκε η Αστρονομία. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Ως ΤΟΝ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟ)
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1976-1977
IS - 03
SP - 9
EP - 11
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238631
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.