Λύσεις μερικών από τις προτεινόμενες ασκήσεις του προηγούμενου τεύχους-.

Συντακτική Επιτροπή

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 4, page 944-1944

How to cite

top

Συντακτική Επιτροπή. "Λύσεις μερικών από τις προτεινόμενες ασκήσεις του προηγούμενου τεύχους-.." Ευκλείδης (1975-1976): 944-1944. <http://eudml.org/doc/238640>.

@article{ΣυντακτικήΕπιτροπή1975-1976,
author = {Συντακτική Επιτροπή},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {4},
pages = {944-1944},
title = {Λύσεις μερικών από τις προτεινόμενες ασκήσεις του προηγούμενου τεύχους-.},
url = {http://eudml.org/doc/238640},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Συντακτική Επιτροπή
TI - Λύσεις μερικών από τις προτεινόμενες ασκήσεις του προηγούμενου τεύχους-.
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 4
SP - 944
EP - 1944
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238640
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.