Θέματα που δόθηκαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των λυκείων του 1978

Χαλκού Βασιλική

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 57-58

How to cite

top

Χαλκού Βασιλική. "Θέματα που δόθηκαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των λυκείων του 1978." Ευκλείδης Α (1985-1986): 57-58. <http://eudml.org/doc/238644>.

@article{ΧαλκούΒασιλική1985-1986,
author = {Χαλκού Βασιλική},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {57-58},
title = {Θέματα που δόθηκαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των λυκείων του 1978},
url = {http://eudml.org/doc/238644},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χαλκού Βασιλική
TI - Θέματα που δόθηκαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των λυκείων του 1978
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 57
EP - 58
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238644
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.