Νέες Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ένα Νέο Μαθησιακό Περιβάλλον.

Μιχ. Μεϊμάρης

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 29, page 24-31

How to cite

top

Μιχ. Μεϊμάρης. "Νέες Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ένα Νέο Μαθησιακό Περιβάλλον.." Ευκλείδης Γ (1991): 24-31. <http://eudml.org/doc/238647>.

@article{Μιχ1991,
author = {Μιχ. Μεϊμάρης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {29},
pages = {24-31},
title = {Νέες Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ένα Νέο Μαθησιακό Περιβάλλον.},
url = {http://eudml.org/doc/238647},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Μιχ. Μεϊμάρης
TI - Νέες Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ένα Νέο Μαθησιακό Περιβάλλον.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 29
SP - 24
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238647
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.